Home  /  Career


Careers

  1. สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท (1อัตรา)
  2. สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาตรี (1อัตรา)
  3. สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาตรี (1อัตรา) วุฒิปริญญาโท (1 อัตรา)
  4. ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี ( 1 อัตรา )