Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


The Future of AI and IoT

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-11.30 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับ FROST & SULLIVAN ได้จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง The Future of AI and IoT ณ ห้องประชุมชั้น 7 โดยมีผู้เข้ารับฟังเป็นนิสิตและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
ภาพกิจกรรม

The Future of AI and IoTThe Future of AI and IoTThe Future of AI and IoTThe Future of AI and IoTThe Future of AI and IoT