Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมออกบูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์บูธแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์