Home  /  Recent News & Activities


การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจติดตามส่วนงานนำร่อง ทางสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร พร้อมด้วยส่วนงานคณะกรรมการฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม