Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 บุคลากรสายปฏิบัติการของสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประจำปี 2562 ทั้งประเภทบุคลากรกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ได้แก่ นางสาว พิมพ์นภา อมฤตวรชัย และประเภทกลุ่มขนาดกลาง ซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ