Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


ใส่บาตรหนังสือ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 7.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมงาน “ใส่บาตรหนังสือ” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ ภายในงานมีกิจกรรมใส่บาตรหนังสือใหม่ที่เหมาะกับพระภิกษุสงฆ์ หรือถวายเป็นคูปองของทางศูนย์หนังสือฯ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามารถเลือกหนังสือตามความต้องการ

ใส่บาตรหนังสือใส่บาตรหนังสือใส่บาตรหนังสือใส่บาตรหนังสือใส่บาตรหนังสือ


LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram