Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


การปรับปรุงกลไกเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาคบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน

การปรับปรุงกลไกเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาคบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน

ศึกษาโอกาสของธุรกิจบริการไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน รวมถึงธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรอบรับการแข่งขันภายในประเทศภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ 11 สาขา ประกอบด้วย บริการธุรกิจ บริการด้านการสื่อสาร บริการก่อสร้าง บริการจัดจำหน่าย บริการการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา บริการขนส่ง และบริการอื่น ทบทวนทฤษฎีและแนวคิดการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้องค์การค้าโลกและความตกลงด้านบริการอาเซียนและแนวทางการเปิดบริการภายใต้ AEC Blueprint ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงศักยภาพของภาคบริการไทยภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านโยบายกับการเปิดเสรีภาคบริการครอบคลุมการปรับปรุงกลไกของรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิรูปและการเปิดเสรีภาคบริการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99362CHECK SHELVES


การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสู่ประชาคมอาเซียน

ศึกษาสถานการณ์และปัญหาของการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการพลเรือน ในกระทรวงและกรม ของประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน อธิบายบริบทด้านอาเซียนของประเทศไทย ผลกระทบและนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ วิเคราะห์ศักยภาพที่จำเป็นร่วมกัน (Common Needs) ของข้าราชการที่รับผิดชอบภารกิจในเสาหลักประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community-AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) พิจารณากรอบแนวทางพัฒนาศักยภาพที่เป็นความจำเป็นร่วม ๕ ด้านหลัก ประกอบด้วย ศักยภาพในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ การคิดและการริเริ่มลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้และประยุกต์ ทักษะการใช้ภาษา และวิธีคิดแบบอาเซียน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99377CHECK SHELVES


การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง: ทางออกของการเมืองไทย

การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง: ทางออกของการเมืองไทย

นำเสนอโครงการวิจัย การเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมือง ทางออกของการเมืองไทย ตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 จนถึงการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และทางออกของการเมืองไทย ศึกษาพัฒนาการของการเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการเมืองภาคประชาชน อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางเลือก (Alternative Democracy) แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองแนวใหม่ การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่และการสร้างและวิเคราะห์วาทกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99393CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)320.9593 จ638ก 2562CATALOGING
Central Library (5th Floor)320.9593 จ638ก 2562CATALOGING


สุขภาพคนไทย 2562: สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล

สุขภาพคนไทย 2562: สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล

นำเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากรกลุ่มเปราะบาง 12 หมวด ได้แก่ 1. ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย 2. คนไทยในต่างแดน 3. ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด 4. กลุ่มเพศวิถี 5. คนจนและผู้มีรายได้น้อย 6. ครอบครัวเปราะบาง 7. คนพิการ 8. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค 9. กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 10. เด็กเปราะบาง 11. วัยรุ่น 12. ผู้สูงอายุ ทบทวน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ผลงานด้านสุขภาพของคนไทยใน ปี พ.ศ. 2561 และจุดกำเนิดของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อสุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613.09593 ส743 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613.09593 ส743 2562CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryRA776 .ส743 2562CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryRA776 .ส743 2562CHECK SHELVES
College of Public Health Sciences LibraryRA407.5.T5 ส743 2562CATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99437CHECK SHELVES


มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและ การคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล

มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและ การคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล

ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศึกษาการรับรองคุ้มครองตามสิทธิในข้อมูลข่าวสาร (Right to Information) และสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคล (Right to Privacy) ปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาการขัดกันระหว่างกฎหมาย ปัญหาความมั่นคงในสิทธิในคำวินิจฉัยขอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และปัญหาการถูกล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99385CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.085 ธ243ม 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.085 ธ243ม 2561CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING


China’s Belt and Road Initiative, the Eurasian Landbridge, and the New Mega-Regionalism

China’s Belt and Road Initiative, the Eurasian Landbridge, and the New Mega-Regionalism

Provides the changes of international trade, trade costs, and trade facilitation and the theoretical support for the infrastructure that are characteristics of China’s Belt and Road Initiative (BRI). Describes the rise and significance of Asian Global Value Chains (GVCs) and the emerging linkage of Asian and European GVCs into Eurasian GVCs. Analyzes the development from the Silk Road Economic Belt to the BRI, the new trade technologies associated with advances in Information and Communication Technologies (ICT) and evolution of Asian mega-regional trade agreements. Includes the BRI and the new trade environment.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99459CHECK SHELVES


China’s Belt and Road Initiative and RMB internationalization

China’s Belt and Road Initiative and RMB internationalization

Presents China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Renminbi (RMB) internationalization. Considers the coordination and internationalization experiences of several major currencies, including GBP, USD, JPY, and EUR and financial innovations of BRI. Provides scope and situation of capital account opening, and strategic considerations on developing RMB offshore financial markets. Covers topics on petroleum RMB, green finance and RMB internationalization and overseas RMB funds in France.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99461CHECK SHELVES


Rebel Politics: A Political Sociology of Armed Struggle in Myanmar’s Borderlands

Rebel Politics: A Political Sociology of Armed Struggle in Myanmar’s Borderlands

Explains how the changing political economies of Myanmar’s borderlands affected internal struggles over authority within the Karen and Kachin movements. Reviews conceptual understanding of rebellion as a social process. Describes the roots and development of Myanmar’s protracted ethnic conflict and the social contexts of rebellion. Focuses on Karen and Kachin ceasefire and the social foundations of war and peace.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99444CHECK SHELVES


คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

คอร์รัปชัน ไม่มีไม้เอก

นำเสนอความเข้าใจสภาวการณ์การคอร์รัปชันในภาพรวม วิวัฒนาการและประวัติของการคอร์รัปชันของประเทศไทยในอดีต พิจารณาเครื่องมือและกลไกต่อต้านคอร์รัปชันจากภาครัฐ กล่าวถึงเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับประชาชนทั่วไป และเครื่องมือและกลไกของภาครัฐในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ศึกษาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันจากทั่วโลกได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้คอร์รัปชันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันระยะยาวในประเทศจีน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99321DUE 01-09-20
Arts LibraryJF1525.C66 ต19คCHECK SHELVES


ฉากการเมือง

ฉากการเมือง

นำเสนอประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา ๖๐ ปี จากเหตุการณ์การปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ่ายทอดเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญผ่านสถานที่ 13 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จุดเริ่มต้นการปฏิวัติที่หัวมุมถนนประดิพัทธ์ ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้า วังบางขุนพรหม การจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐบาลปราบกบฏบวรเดชที่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ การสร้างอนุสรณ์ของการสถาปนาประชาธิปไตยที่วัดพระศรีมหาธาตุ การจับกุมนายปรีดี พนมยงค์ ที่ทำเนียบท่าช้าง กบฏวังหลวงที่ประตูวิเศษไชยศรีของพระบรมมหาราชวัง กบฏแมนแฮตตันที่ท่าราชวรดิฐ การเรียกร้องประชาธิปไตย ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ลานโพธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผู้ประท้วง ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.9593 น217ฉCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 น217ฉCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 น217ฉCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99351CHECK SHELVES


A Critical Decade: China’s Foreign Policy (2008-2018)

A Critical Decade: China’s Foreign Policy (2008-2018)

Studies Chinese foreign policy during the critical decade of 2008-2018. Provides an overview of China’s foreign relations, foreign policy of the People’s Republic of China (PRC), foreign and security policymaking, the role of the People’s Liberation Army (PLA), domestic foreign policy, and soft power. Reviews China’s relations with United States, Korea, India, Japan, Taiwan, and global and regional cooperation including ASEAN. Covers geostrategic challenges of the Belt and Road Initiative, China’s growing investment in the West and its impact, and pitfalls in China’s soft power promotion.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99414CHECK SHELVES


Asia’s Regional Architecture: Alliances and Institutions in the Pacific Century

Asia’s Regional Architecture: Alliances and Institutions in the Pacific Century

Presents the evolution of Asia’s regional architecture from the post-World War II period to the present. Begins with the development of US bilateral alliances and ASEAN during the Cold War. Describes bilateralism, multilateralism, and the making of an alliance consensus and elements of change and continuity in Asia’s regional architecture in the period between the warning years of the Cold war and the Asian financial crisis (1989-1997). Mentions the ASEAN Regional Forum, and the growth of East Asian regionalism. Examines Asian regionalism in the regional architecture in the decade after the Asian financial crisis (1997-2007) and the emerging complex patchwork of Asia’s regional architecture in the context of the US strategic rebalance toward Asia and a rising China. Covers the rise of regional trade agreements such as the TPP and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Explores Asia’s regional architecture and US policy under the Trump administration and China’s strategic vision under President Xi Jinping and regional order.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99404CHECK SHELVES


ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่: ประวัติศาสตร์ชุมชน

ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่: ประวัติศาสตร์ชุมชน

รวบรวมประวัติศาสตร์ชุมชนรอบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอกรอบความคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนรอบวัด พัฒนาการของชุมชนในทางประวัติศาสตร์ (Development in Historical context) สมบัติชุมชนหรือสมบัติสาธารณะ (Public Property) และการสร้างประวัติศาสตร์ (Construction) ชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดเชียงมั่น ชุมชนวัดเจ็ดยอด ชุมชนวัดเกต ชุมชนวัดป่าเป้า ชุมชนบ้านฮ่อม และชุมชนวัดท่ากระดาษ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ศาสนา การศึกษา ภายหลังจากการสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง การเข้ามาของพ่อค้าชาวจีน และชุมชนคริสต์ มุสลิม ซิกข์และฮินดูในพื้นที่ชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99273CHECK SHELVES


กกต. ม.๔๔ เชิงอรรถการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑

กกต. ม.๔๔ เชิงอรรถการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑

ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ขณะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของคุณสมชัย ศรีสิทธิยากร ระหว่างปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๖๑ บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญของการเมืองไทยผ่านมุมมองของหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในช่วงที่สังคมไทยมีความขัดแย้งทางความคิด การยึดอำนาจ การเขียนกติกาใหม่ และการปฏิรูปประเทศ ถอดบันทึกการสนทนาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างรัฐบาล วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. หารือที่สโมสรกองทัพบก ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศกฎอัยการศึก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99223CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ส238ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ส238ก 2562CHECK SHELVES


 ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

นำเสนอพัฒนาการของประเทศจีนภายใต้ระบอบลัทธิสังคมนิยม ศึกษาลักษณะของประเทศจีนใหม่และระบบอำนาจรัฐ การสำรวจระบอบสังคมนิยมที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศจีน และการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนและการนำไปปฏิบัติ กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายปฏิรูประบบตลาดแบบสังคมนิยม การจัดวางระบบในการพัฒนาข้ามศตวรรษ และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศใหม่และการเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงอธิบายพื้นฐานด้านการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมที่นำไปสู่การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98194CHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ห353รCHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ห353รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 ห353ร 2562DUE 01-09-20
Central Library (5th Floor)320.951 ห353ร 2562CHECK SHELVES


Power Broking in the Shade: Party Finances and Money Politics in Southeast Asia

Power Broking in the Shade: Party Finances and Money Politics in Southeast Asia

Provides an overview of the strategies for financial survival of political parties in the region and the importance of stable cash flows for their political success and the void of a comparative approach towards political party financing that covers all the nine ASEAN countries. Contains parliamentarians and oligarchs bankrolling the political parties in Indonesia, the Lao people’s revolutionary party, and funding of perpetual party power in Malaysia. Covers money politics and party funding in Thailand and single-party rule in Vietnam.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98141CHECK SHELVES


Mainland Southeast Asian Languages: A Concise Typological Introduction

Mainland Southeast Asian Languages: A Concise Typological Introduction

Presents typological overview of the languages of Mainland Southeast Asia (MSEA), covering present-day Cambodia, Laos, Peninsular Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, China South of the Yangtze River, seven states of Northeast India, and Insular Southeast Asia. Explains basic structural features of MSEA languages in the context of traditional linguistic typology, including relative order of phrasal elements. Studies sounds and sound systems in MSEA and principles of word formation. Surveys the main forms and structures that speakers of MSEA languages use for formulating reference to persons, places, and things and verbs, and their role and status in the structure of clauses, with special attention to the MSEA-wide phenomenon of serial verb constructions.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98157CHECK SHELVES


The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia

The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia

Presents the dynamics of co-optation and capture of the state and official Ulama. Defines the Ulama institutions in both Malaysia and Indonesia and discusses the roles, structure and evolution of these institutions. Describes the political and social context that contributed to Suharto’s and Mahathir’s co-optation policies, the Islamic resurgence movement, and the different religious cleavages in Indonesia and Malaysia. Assesses Majelis Ulama Indonesia’s (MUI) success in capturing the post-Suharto state. Examines the religious and political behavior of the Malaysian official Ulama.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98209CHECK SHELVES


Beauty of Buddhism

Beauty of Buddhism

Presents Bhikkhuni movement in Thailand and neighboring countries and the establishment of the ordination of Theravada Bhikkhunis in the present era. Studies challenges against Bhikkhunis in Thailand, Bhikkunis in Bangladesh, those from Myanmar, the Asian network of Theravada Bhikkhunis, and Sanghakamma of Bhikkhunis.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98159CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34435 B574B 2018CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34435 B574B 2018CHECK SHELVES


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

ศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอชุมชนตัวอย่างที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย สภาพปัญหา การใช้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหา และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้กับพื้นที่เป้าหมาย ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยถ่ายทอด 16 ตัวอย่างความสำเร็จของ 16 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ได้แก่ บ้านม่วงชุมจังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำลาวจังหวัดเชียงราย บ้านป่าภูถ้ำภูกระแตจังหวัดหนองคาย บ้านผาชันจังหวัดอุบลราชธานี คลองรังสิตจังหวัดปทุมธานี บ้านศาลาดินจังหวัดนครปฐม และบ้านทับคริสต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98229CHECK SHELVES


ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่องพุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล

ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่องพุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล

ศึกษาจุดเริ่มต้นของคำว่า “ครูบา” ในประวัติศาสตร์ล้านนา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา ประกอบด้วย เอกสารสำคัญปริวรรตคัมภีร์และหนังสือเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา อธิบายการเกิดขึ้นของกระแสคตินิยมครูบา บริบทของพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในสังคมไทยในภาคเหนือ ความเชื่อมโยงระหว่างครูบาคติใหม่และเรื่องราวของครูบาศรีวิชัย รวมถึงกลุ่มผู้ศรัทธา บทบาทและปฏิสัมพันธ์กับครูบาคติดใหม่และสินค้าครูบาคติใหม่กับการบริโภคความเชื่อแบบสังคมสมัยใหม่

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98214CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 ณ336ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 ณ336ค 2562CHECK SHELVES


เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

ศึกษาประวัติแร่เงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของแร่เงินในประเทศไทย การผลิตการใช้สอยเครื่องเงินไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 และการใช้เครื่องเงินเป็นโลหะทางศาสนา ประกอบด้วย พระพุทธรูป เครื่องรางของขลัง สิ่งของสักการบูชา นำเสนอรูปแบบ ลวดลายของเครื่องเงินและเครื่องถมทองที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย จีนและเปอร์เซีย ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องเงินไทยและเครื่องเงินประเทศอื่น ๆ ขั้นตอนการผลิตในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์การหาอายุเครื่องเงินจากมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ที่พบบนเครื่องเงินไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98198CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)739.2383 บ211ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)739.2383 บ211ค 2562CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic NK7178.7 บ17คCHECK SHELVES


บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอบทบันทึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน โรงเรียนมหาเล็ก โรงเรียนวิชาชีพขั้นสูง และการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนที่สองรวบรวมประจักษ์พยานแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection2 017325 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 01-09-20
Central Library (5th Floor)378.593 บ143 2560DUE 01-09-20
Engineering Libraryบ 700 2560CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 701 2560CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 จ682 2560CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 จ49บ 2560LIB USE ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)923.1 จ49บ 2560CHECK SHELVES
Education Library92 จ49บ 2560CATALOGING


International Relations as a Discipline in Thailand: Theory and Sub-Fields

International Relations as a Discipline in Thailand: Theory and Sub-Fields

Presents the current state of International Relations (IR) as an academic discipline in Thailand. Examines the use of existing Western IR theories in research and teaching among Thai IR scholars and postcolonial theoretical proposals in Thai IR. Deals with Thai foreign policy analysis, international political economy in Thailand, security studies in Thailand, the state of international relations theories in ASEAN studies and European studies in Thailand. Compares and reflects on the state and status of politics and IR in Thailand.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98166CHECK SHELVES
Architecture Library (4th Floor)327.0711593 I61CHECK SHELVES


Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation and Ethnic Minorities

Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation and Ethnic Minorities

Analyzes the situation of Chinese Indonesians in post-Suharto Medan and Surabaya and the role of the ethnic Chinese in ethnic politics, criminality, and civil society in post-Suharto Indonesia. Describes history of ethnic Chinese in Indonesia and democratization and the ethnic minorities in Chinese and Indonesia. Examines socio-cultural in Chinese and post-Suharto Indonesia, local ethnic Chinese business, and electoral politics and the Chinese in post-Suharto Indonesia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98199CHECK SHELVES


Building Inclusive Democracies in ASEAN

Building Inclusive Democracies in ASEAN

Presents research and insights of academics and development practitioners pursuing political and economic reforms in the Philippines and other countries in Asia. Studies political dynasties in the Philippine congress, vote secrecy and democracy and influence of political connections on disaster response in the Philippines. Focuses on political change and the business elite in Indonesia, social media, power, and democratization in Malaysia, and political control and corruption in Thai bureaucracy. Indicates democratizing elections through campaign finance reforms, inclusive education in the Philippines, and responsible media, democracy and inclusive growth.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98215CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.959 B932 2019CHECK SHELVES
Political Science Library320.959 B932DUE 01-09-20


China’s footprints in Southeast Asia

China’s footprints in Southeast Asia

Presents China’s growing role in Southeast Asia along multiple dimensions and the ways that China has built connections in the region through trade, foreign aid, and cultural diplomacy. Focuses on China’s economic offensive and its discontent in Southeast Asia, political economy of China’s economic presence in Malaysia, and China-Indonesia cooperation in the Fast Track Program I. Covers limits of China’s aid diplomacy in the Philippines, the re-recognition of Confucianism in Indonesia, and Confucius Institutes in Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98168CHECK SHELVES
Political Science Library327.51059 C539CHECK SHELVES


ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

นำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง ยุคก่อนสมัยปัจจุบัน และยุคสมัยปัจจุบัน ศึกษาประเทศมาเลเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์ญี่ปุ่นแผ่อำนาจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหนทางสู่อิสรภาพ และการเข้ามาของชนเชื้อสายจีนจากคริสต์ศตวรรษที่15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่20 กล่าวถึงปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์ และวิกฤตการณ์มาลายัน ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติในเหตุการณ์ 13 พฤษภาคม 1969 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98184CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.5 ร115ป 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.5 ร115ป 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryAS DS596 ร12ปCHECK SHELVES


การค้าและการลงทุนในกัมพูชา

การค้าและการลงทุนในกัมพูชา

นำเสนอเนื้อหาจากการเสวนาและบรรยายในโครงการ “สิบเคล็ดลับเปิดประตูสู่กัมพูชา” เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การศึกษา และปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในประเทศกัมพูชา ศึกษาการใช้สื่อโฆษณา การเปิดตลาดสินค้า โลจิสติกส์ ธนาคารและการลงทุน การย้ายฐานการผลิต ภาษาในอาหารขแมร์ และการค้าชายแดนในประเทศกัมพูชา รวมถึงความเข้าใจเรื่องแรงงานย้ายถิ่นกัมพูชาในสังคมไทย และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในกัมพูชา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Political Science Library327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Political Science Library327.5930596 ก445 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98192CHECK SHELVES


The Buddha’s Wizards: Magic, Protection, and Healing in Burmese Buddhism

The Buddha’s Wizards: Magic, Protection, and Healing in Burmese Buddhism

Explores the supernatural landscape of Buddhism in Myanmar to explain the persistence of wizardry as a form of lived religion in the modern era. Introduces power and appearances of weizza and the power of protection and how the wizards and their devotees organize paramilitary secret associations. Describes the Buddha’s chief wizard, women of the wizard king, and power of pagodas.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98148CHECK SHELVES


India and China: National Image-building in Southeast Asia

India and China: National Image-building in Southeast Asia

Examines India and China’s efforts at image-building in Southeast Asia for economic and strategic purposes. Outlines the main drives behind India and China’s engagement policies towards Southeast Asia and examines historical ties between the region and India as well as between Southeast Asia and China. Studies India’s external outreach to Southeast Asia through the Look East Policy (LEP) that has been upgraded to the Act East Policy (AEP). Describes China’s engagement with Southeast Asia through various soft power tools and attempts at regionalization as well as resources to multilateral diplomacy for foreign policy outreach.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98202CHECK SHELVES


Peninsular Siam and Its Neighborhoods: Essays in Memory of Dr. Preecha Noonsuk

Peninsular Siam and Its Neighborhoods: Essays in Memory of Dr. Preecha Noonsuk

Contains essays that explore the landscape, seascape, complex history, and material culture of Peninsular Siam and its neighborhoods in Maritime Southeast Asia from the late prehistoric to contemporary periods. Studies the Isthmian Tract and the Gulf of Siam, transpeninsular routes in the light of new finds in coastal and nautical archaeology, and the Wat Maheyong inscription. Reviews history of Northern Malays, Ayutthaya and the Peninsular from the Thirteenth to Seventeenth century, and Burmese wares in Aceh and North Sumatra.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98075CHECK SHELVES


8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

Provides 50 articles presented to the conference. Deals with the title classification and numerology of top 100 crytocurrencies, the good labour practices for migrant workers in Japan, needs of social networking and learning skills in the 21st century, and factors influencing buying behavior of green food in Shaanxi province, China. Studies the relationship among brand innovativeness, brand knowledge and brand loyalty with case study of Huawei smartphone, the purchase intention of imported organic cosmetic in Thailand, financial inclusion and economic growth in emerging and developing countries in Asia. Presents the comparative study of political systems in the ASEAN countries 1967-2015, the impact of ethics towards job creativity, and mainland Chinese tourists’ social etiquette in Bangkok.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98172CHECK SHELVES
Central Libraryต.91 2/1144CATALOGING


Buddhism, Education and Politics in Burma and Thailand: From the Seventeenth Century to the Present

Buddhism, Education and Politics in Burma and Thailand: From the Seventeenth Century to the Present

Presents Buddhism, education and politics in Burma and Thailand from the Seventeenth century to the present. Studies the education of the Sangha under strong Monarchs (1629-1878) and a threatened Buddhist kingdom and a nationalist Sangha (1853-1878) in Burma. Explains political instability and the Sangha and the standardization of monastic education, and national integration under King Chulalongkorn (1868-1910). Presents dilemmas in the current monastic education systems of Burma and Thailand.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98144CHECK SHELVES


The United States and Southeast Asian Regionalism: Collective Security and Economic Development, 1945–75

The United States and Southeast Asian Regionalism: Collective Security and Economic Development, 1945–75

Analyses the development of United States regional cooperation policy on Southeast Asia in 1945-1975 and its importance to long-term planning for the region that had been the general aim of successive American post-war administrations. Demonstrates the link between economic regional cooperation and collective security in Southeast Asia. Discusses placing regionalism in an international context by examining the influence that the United States policy and various important events had on the development of Southeast Asian regionalism. Examines the developments in British and Australian policy and how developments in Southeast Asia had influence and, in turn, were affected by the policies of the Western powers.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98129CHECK SHELVES


ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาโครงข่ายทางถนน การเปรียบเทียบรูปแบบและโครงข่ายทางถนนของประเทศไทยกับต่างประเทศ นโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบของระบบโครงข่ายในปัจจุบัน ความพร้อมของโครงข่ายทางถนนของไทยกับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และแนวโน้มการเติบโตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค อธิบายข้อตกลงระหว่างประเทศในการขนส่งทางถนน ระบบ National Single Window (NSW) และปัญหาการเชื่อมต่อบริเวณชายแดน รวมถึงวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโครงข่ายถนนของประเทศไทย และปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งทางถนน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98088CHECK SHELVES


ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (2016-2020)

ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (2016-2020)

Presents clusters, goals and health priority issues for ASEAN post-2015 health development agenda and goal in 2020. Deals with clusters on promoting healthy lifestyle work programme (2016-2020), responding to all hazards and emerging threats work programme, and strengthening health system and access to care work programme. Covers ensuring food safety work programme, ASEAN declaration of commitment on HIV and AIDS, ASEAN leaders’ declaration on disaster health management and antimicrobial resistance, and ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF).

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98179CHECK SHELVES


ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC)

ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC)

Gives information on ASEAN Committee on Science and Technology (COST), Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology (SCMIT), and structure of cooperation in ASEAN. Describes background and roles of ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) and technology sharing about disaster awareness and preparedness. Includes good practice on community water resource management.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98219CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98219CHECK SHELVES


Thai Cinema: The Complete Guide

Thai Cinema: The Complete Guide

Presents the profiles of ten key directors from Thai cinemas, such as Nonzee Nimitbutr, Prachya Pinkaew, Cherd Songsri. Discusses key early productions and new Thai cinema, reflecting profound economic and cultural changes taking place in Thai society at the turn of the millennium and in the aftermath of the 1997 Asian crisis. Comprises Thai horror, comedy, action, animation, and independent film such as Nang Nak (1999), Shutter Kot Tit Winyan (2004), Ladda Land (2011), Seasons Change (2006), Freelance (2015), Love of Siam (2007), Khan Kluay (2006), and Mary is Happy, Mary is Happy (2013).

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98127CHECK SHELVES
Arts LibraryPN1993.5.T5 T364 2018DUE 10-07-20


Sustaining Employees through Co-worker and Supervisor Support: Evidence from Thailand

Sustaining Employees through Co-worker and Supervisor Support: Evidence from Thailand

Examines the influence of co-worker and supervisor support on workers’ intention to quit working in the food and beverage (F&B) industry in Thailand. Studies intention to quit and employees’ retention and co-worker and supervisor support. Discusses the theoretical framework, hypotheses development, and research method.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98185CHECK SHELVES


Southeast Asian Education in Modern History: Schools, Manipulation, and Content

Southeast Asian Education in Modern History: Schools, Manipulation, and Content

Provides articles on educational development in Southeast Asia. Deals with education policy and practice in the region from the emergence of modern education to the end of the twentieth century. Studies Myanmar identity and the shifting value of the classical past, the modernization of female education and the emergence of class conflict between literate groups in Siam 1870-1910, and the changing dynamics of schooling and education in the KMT Chinese community in Northern Thailand. Includes history of Malaysian education, state and Islamic education growing into each other in Indonesia, and American education in the Philippines and Filipino values.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98212CHECK SHELVES
Arts LibraryLA1144.5 S727 2019CHECK SHELVES


140 ปี “การ์ตูน” เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ. 2417-2557)

140 ปี “การ์ตูน” เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ. 2417-2557)

นำเสนอประวัติและตำนานของการ์ตูนตลอด 140 ปีในประเทศไทย อธิบายคำนิยามและความหมายของการ์ตูน จุดเริ่มต้นของการ์ตูนในยุโรป และช่วงตั้งต้นของการ์ตูนในสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษาวิวัฒนาการของการ์ตูนในสมัยรัชกาลที่ 6-8 และการ์ตูนกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในรัชกาลที่ 9 วิเคราะห์ยุคสมัยการ์ตูนญี่ปุ่นแปลไทยในพุทธทศวรรษที่ 2510 ยุคเฟื่องฟูของการ์ตูนเล่มละบาทในพุทธทศวรรษที่ 2520 และยุคการ์ตูนลิขสิทธิ์ในพุทธทศวรรษที่ 2530 รวมถึงการ์ตูนเมืองไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจช่วงพุทธทศวรรษที่ 2540 และพุทธทศวรรษที่ 2550

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98063CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)741.59593 พ996ห 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)741.59593 พ996ห 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryNC1729 พ288หCHECK SHELVES


การปรับปรุงกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุวัติตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับปรุงกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุวัติตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นำเสนอแนวคิด สนธิสัญญา ปฏิญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน ข้อตกลงของอาเซียน (Blue Print AEC) ศึกษาแนวคิดด้านความมั่นคงกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนวทางการปรับปรุง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนวทางการทบทวน การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และข้อตกลงของอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการอาเซียน รวมถึงผลกระทบทางด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงร่วมสมัยที่มีต่อการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว วิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการวางมาตรฐานกลางของการขออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97363CHECK SHELVES


2030 Vision for ASEAN-China Strategic Partnership: Perspectives from Think-Tanks

2030 Vision for ASEAN-China Strategic Partnership: Perspectives from Think-Tanks

Contains conference papers and summary report of the Network of ASEAN-China Think-Tanks (NACT) on the theme of “2030 Vision for ASEAN-China Strategic Partnership” Reviews the past 15 years of ASEAN-China strategic partnership and discusses the reports on the 2030 vision submitted by leading think tanks of all ASEAN member states and China on the topics of political and security cooperation, economic cooperation, and people-to-people exchanges between ASEAN and China.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98131CHECK SHELVES


รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561

รวบรวมข้อมูลสถิติของประเทศไทย ปี 2561 ในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิ โดยแบ่งสถิติเป็น 21 กลุ่ม ได้แก่ สถิติสังคม แรงงาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงและชาย รายได้และรายข่ายครัวเรือน ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ เกษตรและประมง พลังงาน การค้าและราคา การขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและกีฬา การเงิน การธนาคารและประกันภัย การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)315.93 ส314 2550LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection315.93 ส314 2556LIB USE ONLY
Economics Library : Reference CollectionHA1781 ส215รLIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection315.93 รง451 2550LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 74105CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 80019CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 84562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87022CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92514CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94511CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram