Home  /  Career


Careers

  1. ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท ( 1 อัตรา )
  2. สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี (1อัตรา)
  3. ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาตรี ( 1 อัตรา ) และวุฒิปริญญาโท (1อัตรา)
  4. สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี (1อัตรา)