Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Other Services   /  Learning & Sharing Arena

Learning & Sharing Arena

บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อรอบรับการเรียนการสอนแบบใหม่ที่นิสิตสามารถเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดผ่านจอโทรทัศน์ที่นิสิตสามารถใช้งานในการอภิปราย หรือประชุมกลุ่มย่อยได้ง่ายยิ่งขึ้น