Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Other Services   /  Media Service & Entertainment Corner

Media Service & Entertainment Corner

Media Service & Entertainment Corner คือจุดให้บริการสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบของ CD และ DVD ทั้งที่ประกอบเนื้อหาของหนังสือภายในห้องสมุด และที่สำนักงานวิทยทรัพยากรได้จัดหาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้แก่สมาชิกห้องสมุด ให้บริการบริเวณด้านหน้าฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร