Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

.
Home   /  About Us   /  Quality Assurance

Quality Assurance

ปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจ้า และ แรงศรัทธาของประชาชนชาวไทย ถวายเป็นพระราชานุสรณ์แห่งพระปิยมหาราช ผู้ทรงปรารถนา ให้ปวงชนชาวไทยมีโอกาสได้เล่าเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทย ไม่มีเวลาเสื่อมสูญ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลักคือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบำรุง และถ่ายทอด ความรู้ กับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา ความรู้ ที่นับว่าสำคัญยิ่งคือ ความรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคมอันได้แก่ ความรู้รอบใน สรรพวิทยาการ ที่อำนวยประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต ส่วนคุณธรรมที่ผู้เรียนผู้รู้พึงมี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปลูกฝังคือ ความรู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณ์ไกล มีศีลธรรม และเสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม"

ทำไมต้องประกันคุณภาพ

สถาบันวิทยบริการ (ชื่อเดิม) ปัจจุบันคือ สำนักงานวิทยทรัพยากร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตระหนักในความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นหน้าที่หลักของสถาบันฯ เพื่อประกันว่าคุณภาพของบริการหรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ จะเป็นไปตามที่ผู้รับบริการต้องการและได้รับความพึงพอใจ โดยใช้มาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับหน่วยงานด้านบริหารและสนับสนุน หรือ CU-QA 84.3

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบประกันคุณภาพ คลิกที่นี่LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram