Home  /  OAR Recommended Books


๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หนังสือนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวสู่เซิร์น ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก สร้งความรู้พื้นฐานวิจัยขั้วโลก นวัตกรรมข้าวไทย ภาคีวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กเพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ วิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ นักศึกษาไร้แขนจากเมืองนรา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562