Home  /  OAR Recommended Books


ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

หนังสือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และการถ่ายภาพ ที่ทรงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน โดยคัดเลือกผลงานที่โดเด่นแต่ละด้านมาประมวลไว้พร้อมบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของงานศิลปะแต่ละด้านที่ทรงรังสรรค์ขึ้น

  • กว่าจะเป็น “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”
  • “The Making of a Siamese Royal Talent - Sirindhorn”
  • ศิลปกรรมรังสรรค์
  • วรรณศิลป์สุนทรีย์
  • แสง สี เงาฉาย
  • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562