Home  /  OAR Recommended Books


วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม วิชญมาลาภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ งานศึกษาในเชิงประวัติและพัฒนาการของคำไทย การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและเพศสภาวะ การศึกษาขนบในวรรณคดีไทยโบราณ การวิจารณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในวรรณกรรมยุคเปลี่ยนผ่าน การศึกษาการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมร่วมสมัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562