Home  /  OAR Recommended Books


วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับภาษาไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วิทยาสารก้าวไกล และวิทยาจารย์ศึกษาภิวัฒน์ จำนวน 100 บทความ/เรื่อง นำเสนอความคิดเห็นประกอบการวิพากษ์การใช้ภาษาไทย อาทิ พูดภาษาเขียน เขียนภาษาพูด ความประหยัดเป็นอย่างไรในภาษา อ่านออกเสียงนั้นสำคัญไฉน ใช้ภาษาอย่าลืมวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทย ทำไมภาษาไทยจึงไม่ต้องเขียนเว้นระหว่างคำ มองการทับศัพท์ในแง่ดี ภาษาสื่อมวลชนบกพร่องเพราะอะไรแน่ คนโบราณบัญญัติศัพท์กันอย่างไร สัทศาสตร์ในแง่หลักภาษากับการใช้ภาษา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562