Home   /  Teaching Support   /  Reserved Book

Reserved Book

อาจารย์/ผู้สอนสามารถแจ้งความประสงค์ให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือ ซึ่งกำหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอนได้ใช้เป็นพิเศษ ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน โดยนิสิตสามารถเรียกดูรายการหนังสือเหล่านี้ได้จากหน้าจอการสืบค้น