Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Special Collections   /  Thailand and ASEAN Information Center   /  TAIC ASEAN Database Website

TAIC ASEAN Database Website


ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมภาพตัวอย่าง จัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับสามเสาหลักอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) นำเสนองานประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป เช่น Infographics และบทความต่างๆ จากงานเสวนาวิชาการด้านอาเซียน รวมถึงคัดเลือก E-Book ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประชาคมจุฬาฯ สามารถดาวน์โหลด หรือ อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ (มีระบบ authentication) เข้าใช้งานได้ที่ http://tic.car.chula.ac.th/