เลขหมายโทรศัพท์ หน่วยงาน  สำนักงานวิทยทรัพยากร   อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
ฝ่ายบริหาร เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
รศ.ดร.อมร เพชรสม 82906 ลอย  
รศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม 82909 ลอย  
ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน 82908 ลอย  
ผศ.ดร.ขนบพร แสงวนิช 82998 ลอย  
นางอังคณา  บุญเลิศ 82900 ลอย  
นางสุรีย์  ทรัพย์สง่า 82904 ลอย  
นางเสาวนีย์  เฉลิมเทวี  81921 ลอย  
นางสาวทิวาภร   ดุลสูงเนิน 81922 ลอย  
นางวิฑิตา  ลักษณ์เทียมจิตร 81923 ลอย  
นางสาวรัตนา   โฉมจันทร์ 81924 ลอย  
นายอธิป   พิมพันดี 82901 ลอย  
นางปิยวรรณ  ตระกูลฤทธิ์ 81925 ลอย  
นางสุวรรณา  บุญเสริม 82903 ลอย  
นางสาวจันทรา  คำสุวรรณ์ 81926 ลอย  
นางสาวพิมพ์  คงมา 82905 ลอย  
นายธีระ  ทรัพย์ไพศาลกิจ 82910 ลอย  
นางสาวชณพัฒ  เอกวัฒน์ 81927 ลอย  
นางสาวจุฑามณี เกตุแจ่ม 81951 ลอย  
โทรสาร 82907 ลอย  
โทรสาร 02-2153617 ลอย  
นายไพทูล  ประทุมพันธ์ 82933 1 เคาน์เตอร์
นายนพรัตน์ กันปาน 82912 1 ห้องซ่อม
นายสกล  แหวนทองคำ  82912 1 ห้องซ่อม
นายสมชาย  ยอดพิกุล 81950 1 ห้องบันไดเวียน
ห้องรับประทานอาหาร 82913 ล่าง  
ห้องช่าง 82999 ล่าง  
ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
นางสาวสายฝน  เต่าแก้ว  82921 5  
นางสาวจันทร์งาม  ชูตระกูล  81900 5  
นายวสันต์     สุขสุทธิ 81901 5  
นายรัฐธีร์   ปภัสสุรีย์โชติ 82919 5  
นางสาวกันตา    วังกอเพชร 82920 5  
นายธนัช  บุญจันทร์  82922 5  
นางภิญญดา  นนทปรัชญากุล  81902 5  
นางสาวปภัสรา สามารถ 81903 5  
นางสาวสราลี  สงค์จำเริญ 81904 5  
นายอภิวัฒน์   แก้วหะวงษ์ 81905 5  
นางกาญดา  วนิชดำรงค์ศักดิ์   81907 5  
นางสาวมณฑา  ชลาลัยศิริกุล  81908 5  
นางสุภาณี  หวังวีระ   81909 5  
นางสาวชนาธิป  หลาบมาลา  82926 5  
นายกฤษ    กำจร 81910 5  
นางสาวมุจรินทร์  ศิริกิจ 81911 5  
นางธมลวรรณ   นาคตระกูล 81912 5  
นางบังอร  พงษ์ทอง 81913 5  
นางสาวกัลยาณี  ศศิธร 81914 5  
นางสาวศิริวรรณ  อินทวิมล 81915 5  
นางสาวพรทิพย์  เอื้ออภัยกุล 82952 5  
นางวิไล  ทองทำ 82953 5  
เคาน์เตอร์ ฝั่งสังคมศาสตร์ 300 82955 5  
เคาน์เตอร์ ฝั่งสังคมศาสตร์ 100,200,700,900 82954 5  
เคาน์เตอร์ ฝั่งมนุษยศาสตร์ 000,400,800 82949 4  
เคาน์เตอร์ ฝั่งวิทยาศาตร์ 500,600 82951 4  
ห้อง MCR 82968 4  
ห้องอบรมคอม 82950 4  
นางสาวกัลยา  ยังสุขยิ่ง   82930 2  
นางสาวฉันท์ชนิต   เกตุน้อย 81928 2  
นางสาวสมร  ไพรศรี 82931 2  
นางสาวชาดา   วิจิตรโสภาพันธ์ 81929 2  
นางสาวปิยธิดา   ห่อประทุม  82932 2  
นางศุภกร  เมาลานนท์ 82935 2  
นางระเบียบ  แสงจันทร์ 82936 2  
นางสาวกนกกร  กมลเพ็ชร 81930 2  
นางหรรษา   พิสุทธิวงษ์ 81920 1  
นางสาวปีติมาต    สิริธนภัทกุล 82927 1 เคาน์เตอร์
นางสาวภัทรนฤน  จินต๊ะนา 82929 1 เคาน์เตอร์
นางสุภา  บุญศรี 82918 1 เคาน์เตอร์
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
นายบรรพต  สร้อยศรี 82947 3  
นายนราพงค์  เกิดบัวเพชร 81931 3  
นางสาวนัยน์ปพร   จารุเกษตรวิทย์ 81933 3  
นางสาวยุภาวดี   ดีกลาง 81934 3  
นางสาวนัทชาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์ 81935 3  
นายวิโรจน์  ลาภทรัพย์ทวี 82948 3  
นายสุชิน   แควน้อย 81936 3  
นายพิพัฒน์  ศรีเที่ยง 81937 3  
นางศิริลักษณ์  สุตันไชยนนท์ 82941 3  
นางสาวอัมพร   พรหมสมบัติ 82946 3  
นายวรัช  แก้วบุญเพิ่ม 81939 3  
นายคมม์ปภัส  จิรพูนทิพย์ 81938 3  
เคาน์เตอร์บริการโสตฯ 82946 3  
ห้องคอนโทรลฝั่งห้องประชุม 82964 3  
เคาน์เตอร์จัดอาหารว่างฝั่งห้องประชุม 82945 3  
ห้องขงจื่อ 83099 3  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
นางสาวอมรรัตน์  ศรีสุรภานนท์ 82915 1  
นางสาววาสนา  เหล่าชินชาติ 82924 1  
นายชัยวิทย์  รติมงคลรักษ์ 82925 1  
นายเชิดวงศ์  หงษ์ศรีจินดา 81916 1  
นางฉัตรวรุณ  สุดใจประภารัตน์ 82914 1  
นางสาวไข่มุกข์  พบถาวร 81918 1  
นางสาวสุมาลย์   เชื้อสระคู 81919 1  
ห้อง SERVER  82974 1  
ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
นางสาวฐิตยารัตน์  อินทวงศ์ 82956 6  
นางรุ่งฤดี  นิลวิเชียร 81940 6  
นางสาววิชสรา   อินทรัตน์ 82957 6  
นางสุธิดา   สวัสดิ์นที 81941 6  
นางอนุรักษ์  มั่งมี 81942 6  
นายธำรงค์  มะลิอ่อง 81943 6  
นางสาววิภา   จารีวงศ์ไพบูลย์   82934 6  
นางสาวพิมพ์นภา   อมฤตวรชัย 82958 6  
นางสาวกชกร   สัจภาพพิชิต 81944 6  
นายพีรสันต์    ลำต้น 81945 6  
นางสาวศิริพร     คำยาด 81946 6  
นางสาวนิพา    แซ่อึ่ง 81947 6  
นางสาวนริญา  จันทร์กลับ 81948 6  
นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์ 81949 6  
เคาน์เตอร์บริการฝั่ง TAIC 82959 6  
เคาน์เตอร์บริการฝั่งหนังสือหายาก 82960 6  
หมายเลขกลาง เลขหมาย ชั้น หมายเหตุ
ห้องคอนโทรล ห้องประชุม 82963 7  
ห้องแสดงนิทรรศการ 82965 7  
ห้องแม่บ้านจัดเลี้ยงชั้น 7 82911 7