Home  /  TAIC New Arrivals


การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2558

รวบรวมข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า ครอบคลุมสถานประกอบการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศที่มีคนทำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป ยกเว้นธุรกิจซ่อมแซมยานยนตร์ รถจักยานตร์และแผงลอย ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ปี 2552 (TSIC 2009) รายงานจำนวนสถานประกอบการแยกตามหมวดหมู่ ขนาดสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ให้แก่บุคลากร ส่วนใหญ่จะว่าจ้างให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดำเนินการแทนและไม่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า ร้อยละ 35.6 ของกลุ่มตัวอย่างจะประสบปัญหาพิธีศุลกากรนำเข้าและส่งออก มีสถานประกอบการไม่ถึงร้อยละ 15 ที่ยอมลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์