Home  /  TAIC New Arrivals


ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ"

เผยแพร่ข้อมูลจากบทสรุปงานวิจัยในโครงการความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”ในสังคมไทย: บนความเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตย” สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมชนบทในปัจจุบันซึ่งต่างจากภาพสังคมชนบทในความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ยังคิดว่าเป็นวิถีเกษตรกรแบบเดิมๆ ชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ระบบการผลิตและระบบสังคมแบบ “สังคมชาวนา” ล่มสลาย กลายเป็น “สังคมผู้ประกอบการในชนบท” เกิดเครือข่ายสังคมแนวระนาบแทนที่สังคมเชิงอุปถัมภ์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด กล่าวคือ คนชนบทปัจจุบันเห็นความหมายของตนเองต่อสังคมรอบข้างจึงต้องการความเท่าเทียมกัน อีกทั้งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับกลไกอำนาจรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จึงคาดหวังบทบาทของภาครัฐในการดูแลส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนในสังคมชนบทดึงตนเองเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะแบบใหม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและเชื่อมต่อไปยังสังคมภายนอกได้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยจากข้างล่าง (Democracy from below)