Home  /  TAIC New Arrivals


วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้: ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู

นำเสนอสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย 8 ท่าน ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ข้อคิด โลกทัศน์ องค์ความรู้และวิธีการทำงานวิจัยได้จากประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัยมาอย่างยาวนาน เช่น งานวิจัยไม่อาจสำเร็จได้หากไม่มีการออกแบบวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมารองรับ การทำให้งานวิจัยท้องถิ่นให้ไม่ขึ้นหิ้งต้องมีเป้าหมายให้ชุมชนมีส่วนร่วมและผู้ทำวิจัยต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้วย การใช้เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ “วิธีวิทยาตาค้างคาว” จะทำให้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็น เป็นต้น