Home  /  TAIC New Arrivals


ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาษาไทยและสเปน)

รวบรวมข่าวพระราชกรณียกิจระหว่างการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2440 ที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศสเปนในยุคนั้น และถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติประจำกรุงมาดริดและหอจดหมายเหตุและไมโครฟิล์มประจำกรุงมาดริด สะท้อนมุมมองของชาวสเปนที่มีต่อการเสด็จประพาสในครั้งนั้นโดยการแปลหลักฐานข้อมูลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย ทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากการรับรู้ผ่านเอกสารบันทึกของราชเลขานุการชาวสยามเพียงฝ่ายเดียว