Home  /  TAIC New Arrivals


นโยบายของไทยต่อเวียดนาม จากหนังสือชุดนโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และผลของความตกลงเจนีวา พ.ศ. 2497 ที่ทำให้ไทยต้องเข้ามาพัวพันกับสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 หรือสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือที่นำโดยโฮจิมินต์ ซึ่งตรงกับยุคสงครามเย็นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและจอมพลถนอม กิตติขจร เล่าเหตุการณ์ นโยบาย และท่าทีของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ซึ่งเป็นชนวนไปสู่สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2508-2516) และลุกลามไปสู่สงครามกลางเมืองในประเทศลาวและกัมพูชา ชี้ให้เห็นนโยบายของไทยต่อเวียดนามว่าเป็นท่าทีที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศไทยเป็นหลักโดยผูกพันกับนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นโยบายของเวียดนามต่อไทยนั้นมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ สรุปปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพร้อมรายละเอียดลำดับเหตุการณ์และผลพวงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาชาวญวนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย กรณีอาวุธยุทโปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่เวียดนามใต้นำเข้ามาในประเทศไทยก่อนกรุงไซ่ง่อนแตกในพ.ศ.2518 การมีฐานทัพสหรัฐในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติการสงครามเวียดนาม และปัญหาเวียดนามรุกรานและยึดครองกัมพูชากว่า 10 ปี (พ.ศ.2522-2533)