Home  /  TAIC New Arrivals


ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น

ถ่ายทอดประสบการณ์และความท้าทายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแรงงานพม่าข้ามถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติคนไทยในพื้นที่ แรงงานข้ามถิ่นพม่าและกะเหรี่ยงที่ต้องอยู่ร่วมกันในชุมชน บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ที่ตั้งชุมชม การก่อร่างสร้างชุมชนพม่าข้ามถิ่น การปกครองในชุมชน และวิถีชีวิต รวมถึงการประท้วงของแรงงานพม่าที่หลายครั้งไม่ได้มีประเด็นเรื่องค่าแรงแต่เป็นความพยายามขยายความเป็นท้องถิ่นขึ้นมาบนพื้นที่ของไทยและขยายพรมแดนอัตลักษณ์ออกไปนอกชุมชน ยกตัวอย่างปฏิบัติการสร้างพื้นที่ชุมชนข้ามถิ่นของแรงงานพม่า เช่น การจัดพิธีกรรมทางศาสนา “งานบุญใหญ่” การเข้ามาของพระสงฆ์พม่า การใช้พื้นที่วัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ การเรียกร้องให้มีร้านของชำและสินค้าพม่า การค้าของชาวพม่าในอำเภอแม่สอด การจับจ่ายใช้สอยและการใช้ชีวิตในตลาดและพื้นที่รอบข้างชุมชนข้ามถิ่น