Home  /  TAIC New Arrivals


หัตถานารีอาเซียน: ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่น

นำเสนอผลการวิจัยจากการศึกษาผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโปในจังหวัดอุทัยธานี เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์แสดงให้เห็นการเดินทางอพยพของคนไทหลายชาติพันธ์ที่อพยพมาจากตอนเหนือของประเทศลาว และเป็นข้อโต้แย้งสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าคนบ้านไร่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน หรือ ไทขาว ดั่งที่เคยกล่าวอ้างกัน ให้ข้อมูลแผนที่ และประวัติศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโปก่อนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วิเคราะห์ภาษาลาวบ้านไร่และวิวัฒนาการด้านสำเนียงเสียงวรรณยุกต์ โดยแบ่งออกเป็น 9 สำเนียง ศึกษาลักษณะเครื่องแต่งกายและผ้าทอไท-ลาวบ้านไร่ ทั้ง เส้นใย ลวดลาย สีสัน เอกลักษณ์ กรรมวิธีการทอ เครื่องมือ วิวัฒนาการการใช้ผ้าทอในพิธีกรรมต่างๆ และการแปรรูปผ้าทอไปสู่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน Credit: ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย