Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

นำเสนอเนื้อหาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)พร้อมผลการประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับตัวร่างใน 7 หัวข้อ ได้แก่ · การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย · การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา · การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม · การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน · การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน · การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ