Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549-2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคม สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเปรียบเทียบในประเทศไทยกับต่างประเทศ การจัดบริการสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา และบริการดูแลที่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย นโยบาย แผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไทย สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ผ่านระหว่าง พ.ศ. 2549-2558 สังเคราะห์และจัดกลุ่มข้อค้นพบหรือข้อเสนอแนะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย โดยมุ่งหาคำตอบ 4 ด้าน คือ ภารกิจที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดำเนินชีวิต แนวทางการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้สูงอายุออกมาใช้ แนวทางการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ และ ทิศทางธุรกิจบริการเพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ