Home  /  TAIC New Arrivals


สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21ได้อย่างไร

วิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการศึกษาไทยในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ เน้นการปฏิรูปการศึกษา 3 ด้าน คือ การปฏิรูปครูและผู้บริหาร การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีวัดผล รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการ นำเสนอสถิติสภาวะการศึกษาไทย ปัญหาสถานะทางเศรษฐกิจสังคมไทยและความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ กล่าวถึงจุดอ่อนของระบบการศึกษา แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21