Home  /  TAIC New Arrivals


วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย

กล่าวถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกกำหนดให้มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่ 4 ควบคู่กับการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการสังคม ชี้ให้เห็นจุดอ่อนในภารกิจดังกล่าวที่สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปทางการสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แต่ขาดการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสำนึกซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งพฤติกรรม 3 ประการ คือ เป็นการตีความ (hermeneutic) การวิจารณ์ (critics) และการสนทนาแลกเปลี่ยน (dialogue) แบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์ อธิบายการสร้างวัฒนธรรมสำนึกตามนิยามของยูเนสโก และกรณีศึกษาในประเทศเยอรมนีและอังกฤษ พร้อมยกตัวอย่างกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสำนึกในแบบของไทยซึ่งเคยมีมาตลอดพร้อมกับความสัมพันธ์แนวระนาบในสังคม แต่เริ่มเลือนหายหลังจากรูปแบบการบริหารแนวดิ่งจากบนลงล่างเข้ามามีบทบาทแทน