Home  /  TAIC New Arrivals


การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559

ให้ข้อมูลสถิติผลการสำรวจแรงงานนอกระบบประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือ ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานถึงร้อยละ 55.6 ของผู้ทำงานทั้งหมด 38.3 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรกรรมและมีการศึกษาไม่สูงนัก นำเสนอลักษณะของแรงงานนอกระบบที่สำคัญ เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ชั่วโมงการทำงาน อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน รายได้ ปัญหาของแรงงานนอกระบบ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแรงงานนอกระบบในช่วง พ.ศ. 2554-2559