Home  /  TAIC New Arrivals


ศิลปวัฒนธรรม: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยแรกและต่อมา

ศิลปวัฒนธรรม: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยแรกและต่อมา นำเสนอบทความพิเศษ เกร็ดประวัติศาสตร์ ภาพในอดีต รวมถึงประวัติและผลงานของศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นที่รำลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนา 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสมเด็จเจ้าฟ้าพระอาจารย์ของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าคนที่ 1 รุ่นที่ 1 “เทวาลัย”ฉากหลังในภาพแห่งความทรงจำ อนุสรณ์สถานสงครามโลกกับเสรีไทยสายนิสิตจุฬาฯ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ศิย์เก่าอักษรศาสตร์ผู้บุกเบิกนิตยสารสตรีสาร จามจุรีศรีสง่าจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยแรกสถาปนา ต้นกำเนิดคณะรัฐประศาสนศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ 5 เรื่องการตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เป็นต้น