Home  /  TAIC New Arrivals


กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนไทย-เมียนมาแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งมีอำเภอแม่สอดติดกับจังหวัดเมียวดี (รัฐกะเหรี่ยง) ของเมียนมา ให้ข้อมูลผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหาและภัยคุกคาม 11 รูปแบบ กล่าวถึงนโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การดำเนินงานของกองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ