Home  /  TAIC New Arrivals


อิงอดีต สนองปัจจุบัน: คติชนสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย

รวบรวมบทความวิจัย 6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับคติชนสร้างสรรค์และประเพณีสร้างสรรค์ในบริบทร่วมสมัย แสดงวิธีคิดแบบอิงอดีต จากรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่นเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ยกตัวอย่าง การแสดงและประเพณีสร้างสรรค์ เช่น พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง นำเสนอตัวอย่างคติชนสร้างสรรค์ เช่น การนับถือพระพุทธรูปไม้ติ้ว การสร้างวัตถุมงคลทางดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ๆ การสร้างท้องเรื่องนอกเรื่องรามเกียร์ติ์หรือ “ รามเกิน ” ในการแสดงโขนสด