Home  /  TAIC New Arrivals


คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ

อภิปรายผลการศึกษาโอกาสและความเสี่ยงจากโครงการขุดคลองกระ คลองกระไทย จากมมุมมมองของนักยุทธศาสตร์การทหารและนักวิชาการ ให้ข้อมูลประกอบข้อสงสัยทั่วไปเกี่ยวกับโครงการขุดคลองกระไทย เช่น ความกลัวเรื่องการแบ่งแยกประเทศ งบประมาณ ความคุ้มค่า ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ประเด็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนขนาดยักษ์ โอกาสในการขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางเดินเรือนานาชาติของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางทะเล ความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคลองกระ (คลองไทย) และผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศ