Home  /  TAIC New Arrivals


ประชากรสูงอายุอาเซียน

รวบรวมสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรและจำนวนประชากรสูงอายุในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แสดงสถิติและการพยากรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 -2593 โดยเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 25 ปี ใน 5 ด้าน ได้แก่ • สัดส่วนประชากร ประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด -14 ปี) ประชากรอายุ 15-59 ปี ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป • อัตราการพึงพิงของประชากรเด็กและผู้สูงอายุ • การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป • เปรียบเทียบสถิติอายุคาดเฉลี่ยของประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้ก่ บรูไน เวียดนาม และสิงคโปร์ สรุปโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุอาเซียน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และ ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super- aged Society) โดยพิจารณาจากสัดส่วนประชากรวัย 60 ปี และ 65 ปี ขึ้นไปต่อจำนวนประชากรทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2573 ประเทศสิงคโปร์จะข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) เร็วที่สุดในอาเซียน โดยจะมีประชากรที่อายุเกิน 65 ปี เกือบถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)เช่นกันโดยจะมีประชากรที่อายุเกิน 65 ปี สูงถึง 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ