Home  /  TAIC New Arrivals


แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573, รายงานการวิจัย

วิเคราะห์ความสำเร็จการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศตัวอย่าง 3 ประเทศได้แด่ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แล้วเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2573 ศึกษานโยบายและวิธีฏิบัติของทั้ง 3 ประเทศ พบว่าคุณภาพและผลผลิตทางการศึกษาของทั้ง 3 ประเทศอยู่ระดับใกล้เคียงกันแต่มีนโยบายและวิธีปฎิบัติต่างกันกล่าวคือ ฟินแลนด์มีการจัดการศึกษาอย่างยืดหยุ่น ไม่มีการประเมินเชิงตัดสินและไม่มีการแข่งขัน ในขณะที่อีก 2 ประเทศขับเคลื่อนด้วยการประเมินและการแข่งขัน ประมวลลักษณะร่วมของกลุ่มประเทศตัวอย่างได้ 5 ประการได้แก่ เน้นคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ สร้างความทั่วถึงเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาในการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับคุณภาพครูในระดับสูง ให้ข้อมูลเปรียบเทียบการวางแผนอนาคตการศึกษาของประเทศกลุ่มตัวอย่างในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับสภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันแล้วออกแบบภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573 ไว้ 5 มิติ คือ กระจาย แกร่ง หยั่งลึก ยกระดับ และพลิกแพลง