Home  /  TAIC New Arrivals


คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว

รวบรวมบทความจากงานวิจัยภาคสนามเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของชนชาติไท: ภาพสะท้อนจากตำนาน นิทาน เพลง” โดยเก็บข้อมูลจากหมู่บ้านชนชาติไทนอกประเทศไทย 5 กลุ่มช่วงพ.ศ.2537-2539 ได้แก่ กลุ่มไทดำในประเทศลาวและเวียดนาม กลุ่มชาวลาว กลุ่มไทลื้อ และกลุ่ไทใต้คงในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และกลุ่มไทขึน ในรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของชนชาติไท วัฒนธรรมข้าวและการจัดระเบียบสังคม ประเพณี 12 เดือน ตำนานข้าว พิธีขอฝน พิธีทำขวัญข้าว พิธีทำขวัญควาย เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน สภาพหมู่บ้าน สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง อาหารและวิถีชาวบ้าน