Home  /  TAIC New Arrivals


ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง

ศึกษาการสร้างประเพณีประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขงใน 7 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ การปรับเปลี่ยนจากจารีตสู่ประเพณีประดิษฐ์ และประเภทของประเพณีประดิษฐ์ในสังคมอีสานร่วมสมัย ศึกษาภาษา ลักษณะการตั้งชื่อ และวิธีนำเสนอภาพประเพณีประดิษฐ์ วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างการประดิษฐ์ประเพณี เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์อีสาน ประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซ้าย ศึกษาความสัมพันธ์ของประเพณีอีสานกับความเป็นชาติไทยภายใต้การแทรกแซงจากรัฐ ระบบทุนนิยม ชาติพันธุ์และประเพณีข้ามพรมแดน ผลการศึกษาพบว่าประเพณีประดิษฐ์มีจุดเชื่อมโยงจากการให้ความสำคัญเชิงคุณค่าต่อประเพณีแบบจารีตซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบชาวบ้านที่เน้นเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา และมีการใช้เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้และเข้าใจ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาเอื้อเฟื้องานวิจัย