Home  /  TAIC New Arrivals


การขนส่งระหว่างประเทศกับความมั่นคงใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศกับมิติการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเห็นได้จากการที่ประเทศมหาอำนาจ เช่น ญี่ปุ่น จีน ได้พยายามเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ปัญหาความมั่นคงใหม่ (Non-traditional security) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับโลกที่รัฐต้องเผชิญ กล่าวถึงโจทย์การพัฒนาประเทศที่มาพร้อมระบบการขนส่งระหว่างประเทศและอยู่นอกเหนือจากระบบสาธารณูปโภค วิเคราะห์ผลต่อเนื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในแง่ผลดีและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนจากพลวัตที่เปลี่ยนไป