Home  /  TAIC New Arrivals


การปฏิรูปการเมืองไทย: ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540

รวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) เมื่อ พ.ศ. 2538 ว่าด้วย 3 หมวดหลัก คือ หมวดรัฐธรรมนูญ หมวดการเลือกตั้ง รัฐสภา ประชามติ และ หมวดองค์กรอิสระ กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง รัฐสภา ประชามติ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย ระบบการเลือกตั้งที่ลดการซื้อเสียงและให้โอกาสคนดีสมัครรับเลือกตั้ง การปรับปรุงระบบการทำงานของคณะกรรมาธิการของสภาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบการบริหารงานหน่วยธุรการของรัฐสภาที่เป็นอิสระ ระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม และระบบการออกเสยงประชามติ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรอิสระ เช่นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และรูปแบบองค์การที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ