Home  /  TAIC New Arrivals


การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รวบรวมข้อมูล บทความ และบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับมาตรการของกระทรวงการคลังในการจัดการปัญหาสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีจำนวน 5 ล้านคนแต่มีค่าใช้จ่ายบานปลายสูงถึง 7.1 หมื่นล้านบาทเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกระทรวงการคลังได้มีนโยบายจะนำบริษัทประกันภัยเอกชนเข้ามาแก้ปัญหาแทนกรมบัญชีกลางที่ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของมาตรการดังกล่าว กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น ยากำพร้า การดูแลผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 4 ประการ ได้แก่ การให้กรมบัญชีกลางบริหารจัดการต่อไปโดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบใหม่ การตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ การโอนให้สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดูแล หรือ การโอนให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เป็นผู้ดูแล