Home  /  TAIC New Arrivals


รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย: ในทัศนะของนายอนันต์ อนันตกูล

นำเสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับพัฒนาการของวิชารัฐศาสตร์กับวิวัฒนาการการเมืองไทย ของนายอนันต์ อนันตกูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้คร่ำหวอดในแวดวงมหาดไทยและการเมืองในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความเปลี่ยนแปลงของรัฐศาสตร์ ลักษณะของรัฐศาสตร์และการเมืองไทย ลัทธิการเมืองและระบบการเมือง อภิปรายสถานะการเมืองไทยที่เผชิญความท้าทาย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติที่ยึดถือมาตรฐานกติกาตามระบอบประชาธิไตย ระดับรัฐชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงและอำนาจอธิปไตย ในขณะที่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญสิทธิและผลประโยชน์เฉพาะส่วน มองแนวโน้มการเมืองไทยในศตวรรษหน้า การพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองใหม่ในทัศนะของนายอนันต์ อนันตกูล