Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารนิติศาสตร์

รวบรวมบทความ 15 เรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นำเสนอประเด็นปัญหาและการให้ความหมายเกี่ยวกับระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่สืบเนื่องมาจากการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน โดยเน้น3 ประเด็นหลัก คือ ด้านนิติบัญญํติ การตีความกฎหมาย และนโยบายทางอาญา นำเสนอปัญหาการแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสกุลบาทไทยตามกฎหมายขนส่งรูปแบบต่างๆและกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไม่สอดคล้องกัน สำรวจทฤษฎีอาชญวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์ ศึกษาความสัมพันธ์ของกฎหมายธรรมชาติกับรัฐที่ปกครองโดยรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยโดยพิจารณารัฐธรรมนูญเยอรมันเป็นตัวอย่าง วิพากษ์การต่อสู้ทางความคิดเกี่ยวกับระบบนิติธรรมภายใต้บริบททางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ วิเคราะห์กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณีตามกฎหมายว่าด้วยลำน้ำระหว่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในกรณีเกิดความเสียหายร้ายแรงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการลำน้ำระหว่างประเทศของไทย ศึกษาลักษณะและข้อเปรียบเทียบในเชิงกฎหมายของสัญญาสัมปทานปิโตเลียม สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่การจัดเก็บภาษีมรดกตามกฎหมายไทยในปัจจุบันอาจทำให้เศรษฐีโอนทรัพย์สินของตนไปจัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงภาษีมรดก วิพากษ์เงื่อนไขในตัวกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการอ่านของคนพิการทางสายตาที่ทำให้ผู้พิการไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จริง เสนอแนวทางอื่นๆในการป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ยกตัวอย่างปัญหาความยากลำบากการดำเนินคดีปกครองในศาลประชาชนจีน พร้อมเสนอสิ่งที่ควรแก้ไขในกระบวนการประทับรับฟ้อง กล่าวถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องการระงับพิพาททางเลือกในกกฎหมายเอกชนของประเทศไทย จุดประเด็นให้ทบทวนการตีความกฎหมายการเคารพธงชาติในประเทศไทยปัจจุบัน และแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ใดๆในโลก