Home  /  TAIC New Arrivals


ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เล่ม 2

รวบรวมคำศัพท์ในภาษาอาเซียนโดยแบ่งตามหมวดหมู่ 6 หมวดหมู่ได้แก่ คำนำหน้านามในภาษาอาเซียน ชื่อกับนามสกุลในภาษาอาเซียน การบอกจำนวนนับ ชื่อประเทศและคนในภาษาอาเซียน เงินตราของอาเซียน และตราแผ่นดิน ประกอบด้วยภาษาไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ให้คำอธิบายคำศัพท์ หลักการใช้งาน การเขียนคำศัพท์ด้วยตัวอักษรในภาษานั้นๆ การถอดเสียงอ่านด้วยอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย