Home  /  TAIC New Arrivals


กรงเล็บมังกร: แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

วิเคราะห์พัฒนาการและความทันสมัยของกองทัพจีนในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ใน 4 ประเด็นหลัก คือ โครงสร้างกองทัพจีนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกองทัพจีนกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน พัฒนาการของกองทัพจีนให้ทันสมัยในช่วงหลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน บทบาทของกองทัพจีนด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ แนวโน้มบทบาทของจีนต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแสนยานุภาพทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กล่าวถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกองทัพจีน เช่น การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกจากระบบสองขั้วมาเป็นโลกขั้วเดียว การปรับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่หันมาเน้นเอเชีย (Pivot to Asia) ความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนภายใต้นโยบายสี่ทันสมัยของประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง การยอมรับและสนับสนุนของกองทัพที่มีต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเป็นต้นมา ลำดับการพัฒนายุทธวิธีของกองทัพจีนยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากแนวคิด “สงครามประชาชน”ในสมัยประธานาธิบดีเติ้งเสียวผิง เป็น “การเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามท้องถิ่นภายใต้ภาวะเทคโนโลยีที่ทันสมัย”ในยุคประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน มาสู่“สงครามท้องถิ่นภายใต้ภาวะข้อมูลข่าวสาร”ในยุคประธานาธิบดีหูจิ่นเทา และปัจจุบันกลายเป็น “สงครามท้องถิ่นที่ใช้กระบวนการสารสนเทศ”ในยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ยกตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของกองทัพภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เช่น การปฏิรูปโครงสร้างกองทัพ การปราบปรามการทุจริตในกองทัพ การปรับมณฑลทหารทั้ง 7 ให้กลายเป็นกองบัญชาการยุทธภูมิภาค 5 ภาค การใช้การทูตทหารเพื่อลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศ การขยายอำนาจทางทะเล และการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่รัฐบาลไทยซื้อจากจีน