Home  /  TAIC New Arrivals


25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและจีน ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาเซียนและจีน เริ่มตั้งแต่ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีน และกลไกการดำเนินความสัมพันธ์ นำเสนอกรอบความร่วมมือของอาเซียนและจีนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้คลุกคลีในวงการความสัมพันธ์ไทยจีนในประเด็นบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ไทย-จีน ข้อควรรู้ก่อนทำการค้ากับประเทศจีน การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน การศึกษาในประเทศจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ นำเสนอเอกสารสำคัญเกี่ยวกับกรอบความร่วมมืออาเซียนและจีน