Home  /  TAIC New Arrivals


ปรีชาวิทรรศน์: มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

รวบรวมข้อเขียนแสดงทรรศนะของศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน เกี่ยวกับมุมมองด้านมนุษยศาสตร์ สังคมและการศึกษา กล่าวถึงคุณค่าของมนุษยศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาชาติ วิเคราะห์มุมมองสังคม เช่นนิยามของสังคมที่ดี ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยี และการแพทย์ วิเคราะห์สถานการณ์ในแวดวงการศึกษา เช่น ปัญหาที่พบ แรงจูงใจในการเป็นอาจารย์ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การศึกษาปรัชญาในเอเชีย และแอฟริกา เป็นต้น