Home  /  TAIC New Arrivals


เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์

ศึกษาลักษณะความเคลื่อนไหวทางศาสนาของพระอูทุสนะ พระผู้มีบารมีชาวกะเหรี่ยงจากเมืองมะไหย่จีงู รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ ที่ข้ามแดนมาทำกิจกรรมทางศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ. 2553 โดยสังเกตการณ์พื้นที่พรมแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณชายแดนจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ วิเคราะห์บทบาทผู้นำทางศาสนาของพระอูทุสนะในฟื้นการฟูศาสนาตามอุดมคติแบบพุทธ พัฒนาชุมชนให้มีความทันสมัย และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นกะเหรี่ยง กล่าวถึงกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของพระอูทุสนะ เช่น กลุ่มคนกะเหรี่ยงที่ศรัทธาในวัตรปฏิบัติของครูบา กลุ่มคนสองแผ่นดินและแรงงานกะเหรี่ยงข้ามแดน กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและเมียนมาร์ที่สนับสนุนปัจจัยวัตถุ กลุ่มปัญญาชนและนักบวช รวมถึงกลุ่มทหารดีเคบีเอ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นแบบสมัชชา โดยแต่ละกลุ่มไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน แต่มีพันธะร่วมกันบางอย่างในขณะที่สามารถดำเนินกิจกรรมตนเองได้อย่างมีอิสระ จึงทำให้เกิดสภาวะที่สนับสนุนและขัดแย้งซึ่งกันและกัน เล่าถึงความตรึงเครียดในชุมชนกะเหรี่ยงครูบา การควบคุมของรัฐไทยในกิจกรรมศาสนาข้ามแดน และ ความเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกันในเขตประเทศเมียนมาร์