Home  /  TAIC New Arrivals


วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้

วิพากษ์การศึกษาเรื่องความเป็นภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคอาณานิคม ยุคจักรวรรดินิยม และ โลกาภิวัฒน์ ส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นการศึกษาบนพื้นความรู้แบบตะวันตก ก็จะเป็นวาทกรรมต่อต้านตะวันตก ซึ่งไม่ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมโลกที่สาม หรือ พื้นที่นอกสังคมตะวันตกอย่างเพียงพอ นำเสนอแนวทางการศึกษาแบบอ้างอิงกันเองในเอเชีย หรือ “วิธีวิทยาเอเชีย” เพื่อให้เอเชียหันมาสนใจเรื่องราวของกันและกันมากขึ้น วิพากษ์ปมปัญหาการละทิ้งเอเชียเพื่ออเมริกา คำถามเกี่ยวกับความเป็นตะวันตก วิเคราะห์ทฤษฎีสังคมการเมืองของ ปาร์ธา ฌัตเตอร์จีกับแนวคิด Min-jian นำเสนอทฤษฎีวิธีวิทยาเอเชีย เปรียบเทียบกับวิธีวิทยาจีน