Home  /  TAIC New Arrivals


การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศึกษาแนวทางการการรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศและการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของกฎหมายในระดับอาเซียน เน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินความพร้อมด้านกฎหมายและเปรียบเทียบการคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน 3 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม โดยเทียบกับมาตรฐานกฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union: EU) มุ่งศึกษาประเด็นการให้ข้อมูลก่อนสัญญาและสิทธิเลิกสัญญา พบว่าประเทศไทยยังมีความพร้อมน้อยกว่ามาเลเซียและเวียดนาม ชี้ให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายของแต่ละประเทศ